O nás

Haima Plzeň z.s.

Haima Plzeň z.s. je dobrovolný spolek pro aktivní pomoc dětem s onemocněním hematologickým nebo onkologickým. Naším posláním je zkvalitnit život vážně nemocných dětí po celou dobu léčby doma, v nemocnici i v rekonvalescenci a pomoci k návratu do normálního života nejen nemocným
dětem, ale i jejich rodinám.

HAIMA byla založena ve formě „občanské sdružení“ v roce 1991 ve Fakultní nemocnici Motol-Praha, při hematologickém oddělení II. Interní kliniky. Zde se podílela na vzniku Národního registru - databanky kostní dřeně.  Svými aktivitami napomáhala vylepšit nemocniční prostředí na všech

dětských hematologických odděleních v České republice. Postupně dala podnět ke vzniku center HAIMY v jednotlivých regionech. Nově založená občanská sdružení pracovala samostatně.

HAIMA Plzeň byla založena v roce 2000 při hematologickém oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a to za podpory vedení kliniky a lékařského personálu. V roce 2014 došlo k transformaci „občanských sdružení“ dle znění zákona č.89/2012Sb,/NOZ/na „spolky“.
V současné době je oficiálním názvem – HAIMA Plzeň z. s. /zapsaný spolek/.

Poslání a účel spolku 

Působit především v rámci Plzeňského kraje a Karlovarského kraje k účinnému zlepšení situace nemocných dětí a jejich rodin, především

  • zlepšování prostředí, léčebných a životních podmínek pro dětské pacienty hematologického nebo onkologického onemocnění a jejich rodiny, nebo zdravotnický personál v léčebných zařízeních i mimo ně,
  • přímým pořizováním přístrojů, pomůcek a zařízení nebo poskytováním dotací k jejich pořízeníspecializovaným pracovištím zabývajícím se diagnostikou a léčbou dětských pacientů, nebodomácnostem, ve kterých léčený dětský pacient žije,
  • vedení, podpora a pomoc dětským pacientům, jejich rodinám nebo zdravotnickému personálu a to jak v průběhu léčby, tak po jejím ukončení.

Cíle spolku

K zabezpečení cílů podle §4 stanov

  • získávat finanční a věcné prostředky vyhledáváním sponzorů a na základě přijatých projektů v grantovém a dotačním řízení státních i soukromých institucí v tuzemsku i zahraničí,
  • rozvíjet vzájemnou spolupráci dětí a rodičů dětí s hematologickým nebo onkologickým onemocněním, se zdravotnickým personálem i široké veřejnosti přímou působností a také s využitím informací zprostředkovaných sdělovacími prostředky,
  • organizace, pořádání, podpora a zajištění zejména kulturních, společenských, sportovních, volnočasových nebo vzdělávacích akcí, aktivit či pobytů v ČR i v zahraničí pro léčené děti a jejich rodiny, a to v době hospitalizace i po jejím ukončení, včetně zajištění zejména programu, ubytování, stravy, cesty, či jiného souvisejícího materiálního nebo finančního zajištění
  • organizace, pořádání, podpora a zajištění zejména vzdělávacích akcí, aktivit či pobytů v ČR i v zahraničí pro zdravotnický personál, včetně nákupu odborné literatury, nebo jiných vzdělávacích pomůcek, zajištění programu, ubytování, stravy, cesty, či jiného souvisejícího materiálního nebofinančního zajištění,
  • vydávání a poskytování vzdělávacích, propagačních nebo jiných věcných materiálů nebo jiných věcí za účelem informovanosti dětí, rodičů, zdravotnického personálu, sponzorů nebo širší veřejnosti, nebo zajištění a udržení spolupráce s nimipomoc a podpora sociální, psychologická a finanční léčených dětí a jejich rodin, zejména finančnípomoc za účelem řešení nebo zlepšení tíživé životní situace spojené nebo související s léčenímhematologicky nebo onkologicky nemocných dětí, a to i po ukončení léčby, usnadnění návratu do běžného života, nákup nebo zapůjčení zdravotnických pomůcek,
  • pořizování přístrojů, pomůcek nebo poskytování finanční podpory k jejich pořízení pro zdravotnická zařízení nebo domácnosti s hematologicky nebo onkologicky nemocnými dětmi.

Léčba leukémie představuje pro dítě a jeho rodinu velkou psychickou i fyzickou zátěž. Během chemoterapie tráví dítě v nemocnici dlouhé měsíce, kdy se dostane do svého domácího prostředí vždy jen na několik dnů. Pro zlepšení psychického stavu je nutný citlivý přístup personálu, možnost přítomnosti rodiče po dobu hospitalizace a samozřejmě i dostupné vybavení, které připomíná a dočasně nahrazuje domov.